Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Tĩnh  -  Sunday, June 24, 2018
 
Danh bạ điện thoại Công ty Điện lực Hà Tĩnh
 
25/04/2013 10:02

 

 

TT Họ và tên Chức danh Điện thoại
Nội bộ Cố định Di động
I BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY        
1 Ông Nguyễn Phúc Phong Giám đốc Công ty 2301   0962329999
2 Ông Đinh Quang Chung Phó Giám đốc Kinh doanh 2601   0962013082
3 Ông Trần Trọng Tin Phó Giám đốc XDCB 2501   965880777
4 Ông Phan Đức Hùng Phó Giám đốc Kỹ thuật 2401   0963627426
5 Ông Nguyễn Tiến Long Chủ tịch Công đoàn 2709   0962013575
II CÁC PHÒNG CÔNG TY        
1 Văn phòng        
  Ông Phạm Thanh Hải Chánh VP 2209   0963192999
  Bà Vũ Thị Hương Phó VP 2102   0968414044

 

 

 Lê Đình Hưng

 

Phó VP

 

 

 

   0962013588
2 Phòng Kế hoạch Vật tư        
  Ông Phạm Tuấn Giao Trưởng phòng 2204   0963294999
  Ông Phan Trong Thắng Phó phòng 2206   0913294361
  Ông Trần Anh Dũng Phó phòng 2202   0963475777
           
3 Phòng Tổ chức Lao động        
  Ông Nguyễn Tiến Long Trưởng phòng 2709   0962013575
  Ông Trần Minh Hào Phó phòng 2203   0989988557
  Bà Nguyễn Thị Dinh Nhân viên Y tế 2306   0968221298
           
4 Phòng Kỹ thuật        
  Ông Nguyễn Trí Dũng Trưởng phòng 2602   0963294295    & 0913312790
  Ông Đào Anh Phước Phó phòng 2603   0969216667
  Ông Nguyễn Thanh Sơn Phó phòng 2603   0915392777
           
5 Phòng Tài chính Kế toán        
  Bà Lê Thị Mai Phương Trưởng phòng 2404   0963235999
  Ông Bùi Văn Phú Phó phòng 2406   0963345468
  Ông Lê Hải Lý Phó phòng 2405   0963300463
           
6 Phòng Điều Độ        
  Ông Dương Kim Hoàng Trưởng phòng 2804   0962013577
  Ông Nguyễn Đình Hiếu Phó phòng     0963272929
   Trực ca điều độ   2805    
           
7 Phòng Quản lý xây dựng        
  Ông Nguyễn Kiên Cường Trưởng phòng     0963213567
  Ông Nguyễn Thừa Quý Phó phòng 2505   0973888278
           
8 Phòng Kinh doanh Điện năng        
  Ông Nguyễn Duy Thắng Trưởng phòng 2101   0968305646
   Ông Cao Tất Kiên  Phó phòng 2106    0904345543
           
           
           
9 Phòng Công nghệ Thông tin        
  Ông Đặng Bình Nhượng Trưởng phòng 2502   0963555168 & 0911098586
  Ông Phan Xuân Biên Phó phòng 2503   0963200277
  Các chuyên viên   2503    
           
10 Phòng An toàn        
  Ông Phan Văn Anh Trưởng phòng 2605   0962385172
  Các chuyên viên   2606   0912385172
           
11 Phòng TT BV&PC        
  Ông Đinh Tiết Trung Trưởng phòng 2808   0963214568
  Ông Nguyễn Mậu Hoài Phó phòng     0969257779
12 Phòng Kiểm tra GSMBĐ        
  Ông Nguyễn Văn Dỵ Trưởng phòng 2704   0962013559
  Ông Nguyễn Trọng Hùng Phó phòng     0982425367
           
           
III CÁC PHÂN XƯỞNG        
1 Phân xưởng thí nghiệm điện        
   Phạm Tuấn Anh Quản đốc      0972236869
   Đoàn Ngọc Lam Phó quản đốc      0968122157
           
           
2 Phân xưởng xây lắp điện        
   Lê Anh Tuấn Q. Quản đốc      0966787887
   Mai Thanh Tùng Phó quản đốc      0913294380
           
           
IV CÁC ĐIỆN LỰC        
1 Điện lực TP Hà Tĩnh        
  Ông Bùi Quang Nhiệm Giám đốc     0963588799
  Ông Hoàng Đức Nhật Phó Giám đốc KD     0919995069
  Ông Phạm Việt Thắng Phó Giám đốc KT     0963678910
   Trực ca sữa chữa điện      

 0393.697234

   Giao dịch khách hàng        0393.681234
           
2 Điện lực TX Hồng Lĩnh        
  Ông Đặng Đôn Sơn Phụ trách ĐL     0962041085
  Ông Trần Xuân Nam Phó Giám đốc KD     0962012868
  Ông Phan Thanh Chín Phó Giám đốc KT     0963259279
   Trực ca sữa chữa điện        0393.570234
   Giao dịch khách hàng        0393.787888
           
3 Điện lực Kỳ Anh        
  Ông Trần Xuân Thông Giám đốc     0912253282
  Ông Trương Công Tuyết Phó Giám đốc KD     0963077469
  Ông Hà minh Đông Phó Giám đốc KT     0962444456
   Trực ca sữa chữa điện        0393.866234
   Giao dịch khách hàng        0393.866779
4 Điện lực Cẩm Xuyên        
  Ông Nguyễn Khắc phong Q. Giám đốc     0963228688
   Ông Nguyễn Hồng Lý  Phó Giám đốc KT      0963851890
  Trực ca sữa chữa điện       0393.762234
   Giao dịch khách hàng        0393.761666
           
           
5 Điện lực Thạch Hà        
  Ông Nguyễn Thanh Hoa Giám đốc     0913012277
  Ông Nguyễn Huy Thành Phó Giám đốc KD     0963122989
   Trực ca sữa chữa điện       0393.845234
   Giao dịch khách hàng       0393.845656
           
           
6 Điện lực Lộc Hà        
  Ông Bùi Quang Quân Giám đốc     0963338999
  Bùi Quang Giáp Phó giám đốc     0962015868
   Trực ca sữa chữa điện       0393.846234
   Giao dịch khách hàng       0393.656567
           
7 Điện lực Can Lộc        
  Ông Trần Xuân Sâm Giám đốc     0963012846
  Ông Nguyễn Đức Nhật Phó Giám đốc KD     0968366966
  Ông Nguyễn Quốc Hùng Phó Giám đốc KT     0963480055
   Trực ca sữa chữa điện       0393.841215
   Giao dịch khách hàng       0393.841220
           
8 Điện lực Nghi Xuân        
  Ông Hà Trọng Thể Giám đốc     0968009494
  Ông Đào Minh Cường Phó Giám đốc KD     0968868998
  Ông Đinh Nam Long Phó Giám đốc KT     0963600606
   Trực ca sữa chữa điện       0393.823234
   Giao dịch khách hàng       0393.826999
           
9 Điện lực Đức Thọ        
  Ông Lê Sỹ Bình Giám đốc     0963545222
  Ông Hoàng Chí Thanh Phó Giám đốc KD     0963012018
  Ông Đinh Văn Thức Phó Giám đốc KT     0963312087
   Trực ca sữa chữa điện       0393.832234
   Giao dịch khách hàng       0393.543345
           
10 Điện lực Hương Sơn        
  Ông Phạm Lương Trung Giám đốc     0963678378
  Ông Phạm Văn Hòa Phó Giám đốc KD     0968414212
  Ông Phạm Việt Hùng Phó Giám đốc KT     0963468567
   Trực ca sữa chữa điện       0393.875234
   Giao dịch khách hàng       0393.875960
11 Điện lực Hương Khê        
  Ông Trần Sỹ Bưởi Phụ trách ĐL     0963123667
  Ông Hoàng Xuân Hoài Phó Giám đốc KD     0969797288
  Ông Bùi Đình An Phó Giám đốc KT     0963271919
   Trực ca sữa chữa điện       0393.871234
   Giao dịch khách hàng       0393.872666
           
12 Điện lực Vũ Quang        
  Ông Nguyễn Hồng Tân Q. Giám đốc     0968414134
   Ông Trần Văn Tĩnh Phó Giám đốc KT     0963848585
  Trực ca sữa chữa điện       0393.813234
   Giao dịch khách hàng       0393.814391
           
Theo PC HT
29332 lượt xem.
Các tin khác :